Algemene voorwaarden van rijschool Wever

Rijschool Wever vindt het belangrijk om zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn naar haar leerlingen en hanteert daarom onderstaande algemene voorwaarden!

1. Verkeersschool Wever verplicht zich dat er les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2. Verkeersschool Wever verplicht zich dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.

3. Verkeersschool Wever verplicht zich dat de leerling periodiek informatie ontvangt over zijn of haar progressie tijdens de rijopleiding.

4. Verkeersschool Wever verplicht zich dat de aanvraag voor een tussentijdsetoets of praktijkexamen, na betaling en overlegging van het aanvraagformulier, binnen 2 weken wordt ingediend bij het exameninstituut.

5. Verkeersschool Wever verplicht zich dat de leerling, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

6. Verkeersschool Wever verplicht zich dat de tijdsduur van de te geven rijles (60 minuten), zoals vermeld op de prijslijst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

7. De leerling verplicht zich eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het exameninstituut. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8. De leerling verplicht zich te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

9. Continuïteit in je rijopleiding bepaalt in hoge mate je kans van slagen, plan daarom je rijlessen zo in dat er regelmaat in je rijlessen zit. De mogelijkheid bestaat om in overleg met je instructeur meerdere rijlessen vooruit te plannen.

10. Probeer je afspraken zo te plannen dat je zeker weet dat je ze na kunt komen, mocht dit toch niet lukken, annuleer dan de desbetreffend rijles zo vroeg mogelijk, uiterlijk 48 uur van te voren. Annuleren kan persoonlijk bij je instructeur of telefonisch (voice mail, sms of WhatsApp bericht is toegestaan)

11. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur, of het niet op tijd annuleren van een rijles (korter dan 48uur van te voren), wordt de helft van de normale lesprijs in rekening gebracht.

12. In verband met een oproepen voor een tussentijdse toets of praktijkexamen, waarvoor de lesauto beschikbaar dient te worden gesteld, behoudt de verkeersschool zich het recht om een gemaakte rijlesafspraak (in overleg met de leerling) te wijzigen.

13. Losse rijlessen dienen per les aan de instructeur betaald te worden. Wanneer een leerling door omstandigheden zijn lesgeld niet bij zich heeft, kan erbij wijze van uitzondering de volgende les voor 2 lessen worden betaald. Blijft ook bij deze les de betaling achterwege dan zijn wij helaas genoodzaakt om geen nieuwe lesafspraak te maken, totdat de openstaande rijlessen voldaan zijn.

14. De verkeersschool behoudt zich het recht voor tussentijdse tariefwijzigingen.

15. Indien er bij het vaststellen van een tijdstip voor een tussentijdse toets of praktijkexamen rekening moet worden gehouden met: vakanties, schoolexamens, bruiloften e.d., dat moet dit worden gemeld bij het indienen van de aanvraag. Na het vastzetten van een tussentijdse toets of examendatum kunnen wij niet garanderen dat een wijziging mogelijk is.

16. De verkeersschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitgestelde examens door het CBR ten gevolge van sneeuwval, gladheid en andere onvoorziene omstandigheden.